17 juni 2020

Reactie collegebesluit

Op 17 juni 2020 viel het collegebesluit dat CultuurSchakel gekort wordt met 20% subsidie. Lees hieronder het besluit en onze reactie daarop.

Lees hier het collegebesluit.

Onze reactie op het collegebsluit

Kijkend naar het beleidskader zijn wij zeer verbaasd over dit collegebesluit. In het beleidskader geeft de gemeente juist aan te willen investeren in cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is cultuurparticipatie één van de hoofdthema’s en stelt de gemeente in het kader dat CultuurSchakel daar nú al te weinig formatie voor heeft. Deze korting van 20% heeft tot gevolg dat onze formatie sterk zal moeten krimpen en dat wij juist minder mogelijkheden hebben om aan deze beleidsterreinen te werken.

Sinds de oprichting van CultuurSchakel is de kwaliteit van cultuuronderwijs op de scholen aantoonbaar verbeterd en bezoekt inmiddels 98% van de scholen met de klas de culturele instellingen in Den Haag. Deze bezoeken zijn de afgelopen jaren gestegen van 45.000 naar meer dan 100.000. De culturele instellingen zien dat weer terug in inkomsten (dit gaat om 710.000 euro per jaar). De ondersteuning en actieve benadering van de scholen door onze cultuurcoaches is hierbij heel belangrijk en daarmee weten we praktisch alle scholen van Den Haag te bereiken. Ook de kwaliteit van het cultuuronderwijs wordt groter, want de bezoeken worden door onze ondersteuning ingebed in het cultuurbeleid van de school en onderdeel van het curriculum. Wij zorgen dus niet alleen voor kwantitatief meer bezoeken, maar ook voor meer kwaliteit en vermindering van achterstanden. Juist in deze tijd van corona en het lerarentekort is het van groot belang om cultuureducatie hoog op de agenda van de scholen te houden en hierbij maatwerk te kunnen leveren.

Ook voor amateurkunst en actieve kunstbeoefening is onze ondersteuning van belang. Onze adviseurs maken er echt werk van nieuwe groepen kunstbeoefenaars te bereiken. Door hen te ondersteunen met scholing en advies wordt het culturele veld in Den Haag sterker en diverser. Door onze nieuwe subsidiemogelijkheden en onze ondersteuning bij het aanvragen van subsidies hebben we afgelopen jaren veel nieuwe aanvragers van subsidie kunnen honoreren. Een korting op onze organisatie heeft direct effect op de zichtbaarheid, toegankelijkheid en ondersteuning van actieve kunstbeoefening, en vooral op degenen die niet ‘automatisch’ zichtbaar zijn of hun weg kunnen vinden.

De ondersteuning van CultuurSchakel zorgt aantoonbaar voor meer kwantiteit, kwaliteit, kansengelijkheid en diversiteit voor cultuureducatie en kunstbeoefening in Den Haag. Het is onbegrijpelijk dat de wethouder juist hierop wil korten. We roepen de raad dan ook op niet in te stemmen met dit besluit.