Taken volgens competentieprofiel

Coördineren

Zorgen voor samenhang en afstemming tussen activiteiten, leeromgeving en middelen op schoolniveau, planmatig denken en werken, inschatting maken van inzet collega's, ouders en anderen.

Plannen ontwikkelen en uitvoeren

De pedagogische opvatting van de school vertalen naar een visie op cultuureducatie, een vertaling maken van die visie naar activiteiten, een plan van aanpak maken en evalueren.

Samenwerken binnen de school

Draagvlak creëren, collega's adviseren en inspireren op het gebied van cultuureducatie, collega's (en ouders en derden) inzetten bij vormgeven en uitvoeren van cultuureducatie.

Samenwerken met externen

Als contactpersoon fungeren tussen school en cultuurinstellingen, cultuurverschillen tussen culturele instellingen en de school overbruggen, mensen van buiten de school betrekken bij plannen en activiteiten.

Communiceren

Communicatieplan voor cultuureducatie ontwikkelen, schrijven voor de nieuwbrief, de website en het schoolplan van de school, presentaties op ouderavonden.

Cultuuraanbod beoordelen

Het beoordelen van de kwaliteit van kunst- en cultuuraanbod en op basis hiervan een beargumenteerde keuze maken, vanuit de vraag van de school projecten op het gebied van cultuureducatie selecteren, initiëren en organiseren.

Professionaliseren

Bij het uitoefenen van de taken als cultuurcoördinator de eigen sterke en zwakke punten benoemen, daaruit leervragen destilleren en scholing zoeken, netwerken gebruiken voor uitwisselen van ervaringen, faciliteiten creëren voor eigen werkzaamheden (zoals uren).