Hoe ziet cultureel Den Haag eruit in 2021?

Om de vier jaar wordt het nieuwe meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur vastgesteld. In dit plan, ook wel ´Kunstenplan´ genaamd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar beschreven en de culturele instellingen die hiervoor gemeentelijke subsidie ontvangen. De nieuwe Kunstenplanperiode start 2021. De gemeente en de culturele instellingen werken nu al hard om hun plannen vorm te geven en vragen hierbij ook om jouw input.

Wethouder Cultuur, Robert van Asten, streeft ernaar om in het eerste kwartaal 2019 een nieuw beleidskader 2021-2024 vast te laten stellen door de raad. In dit kader staan de hoofdlijnen voor het Cultuurbeleid van Den Haag, zoals beleidsdoelen en prioriteiten, per kunstdiscipline of inhoudelijk thema een analyse en doelstellingen, en indien nodig specifieke aandachtspunten.

 Wethouder Cultuur, Robert van Asten over het cultuurbeleid:
“Ik vind het in stand houden van een divers aanbod van een hoog artistiek niveau voor een breed publiek van groot belang. Het centraal stellen van intrinsieke waarde en kwaliteit is vervolgens het meest vruchtbare vertrekpunt voor culturele instellingen om ook de externe werking van cultuur op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, onderwijs en economie in hun beleid te betrekken. Cultuur dient als bindmiddel in deze stad en spreekt mensen aan op hun persoonlijke waarden, brengt ontspanning, maar maakt het ook mogelijk een kritisch vermogen te ontwikkelen. Cultuur stimuleert tot zelfontplooiing en biedt zicht op een waaier van andere identiteiten dan die van jezelf. Een brede cultuurdeelname, toegang tot cultuureducatie, evenals volop kansen op talentontwikkeling zijn daarvoor belangrijke succesfactoren. Ik houd voor de meerjarenbeleidsplanperiode 2021-2024 vooralsnog vast aan de zes beleidsdoelen die ook de dragers van het huidige kunstenplan 2017-2020 vormen:

  • Een kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig cultuuraanbod dat aantrekkelijk is voor verschillende publieksgroepen;
  • Een goed maakklimaat met ruimte voor talentontwikkeling;
  • Cultuuronderwijs voor iedere Haagse jongere;
  • Cultuur met een breed bereik;
  • Cultuur met maatschappelijke relevantie;
  • Economisch profijt en het culturele gezicht van de stad.”

Deze zes beleidsdoelen worden verder uitgediept tijdens de themabijeenkomsten.

Wat zijn jouw culturele wensen voor de toekomst?

De komende periode zijn er tal van themagesprekken over het beleidskader, waar de zes beleidsdoelen verder worden uitgediept in thema´s. Een klein gezelschap gaat dan met elkaar in gesprek over deze vijf thema’s. De gemeente, maar ook CultuurSchakel hechten aan de denkkracht, creativiteit en ambities van de Hagenaar op het gebied van kunst en cultuur. In het laatste deel van de bijeenkomsten kun je deelnemen, jouw visie delen en zo invloed uitoefenen op het kunst- en cultuurklimaat van 2021-2024. Kom daarom naar een (of meerdere) themabijeenkomsten en laat jouw mening horen! CultuurSchakel is benieuwd naar jouw visie en wil zoveel mogelijk ideeën vooraf verzamelen. 

Themagesprekken*

15 oktober - 16.30 tot 18.30 uur | De veranderende stad en het cultuurprofiel stedelijke regio
Het Haagse cultuuraanbod dat voorziet in de behoefte van een veranderende stad, staat tijdens deze themabijeenkomst centraal. Zo telt Den Haag ruim 535.000 inwoners en dat aantal groeit. Veranderingen zijn zichtbaar in gebieden zoals de Binckhorst, maar ook op sociaal, demografisch en economische gebied en op het gebied van duurzaamheid. We zien meer kenniswerkers, studenten en young creatives in de stad en meer dan de helft van de bewoners heeft een bi/culturele achtergrond. Daarnaast is een cultuurprofiel van de stedelijke regio Den Haag onderwerp van gesprek. Dit profiel wordt opgesteld vanuit de wens van het ministerie van OCW om de culturele infrastructuur in steden en provincies een sterke positie te geven in het landelijke bestel.

29 oktober - 16.30 tot 18.30 uur | Inclusie en het brede bereik van cultuur
Het bereikbaar maken van cultuur voor iedereen staat centraal tijdens deze bijeenkomst. Een stad waarin niemand wordt uitgesloten en waarin iedereen mee kan doen, waarbij oog is voor de Code Culturele Diversiteit. Wat verstaan we eigenlijk onder diversiteit? Is de huidige nadruk op etnische achtergrond terecht, of is een meervoudige benadering nodig?

12 november – 16.30 tot 18.30 uur | Bedrijfsvoering
Tijdens deze bijeenkomst staat centraal wat de mogelijkheden zijn om het (financiële) draagvlak voor cultuur verder te vergroten. Daarbij komen ook goed werkgeverschap en het hanteren van redelijke beloningen en verbetering van arbeidsvoorwaarden (fair practice) aan bod.

19 november – 16.30 tot 18.30 uur | Cultuureducatie
De ambities en doelstellingen voor cultuureducatie staan tijdens deze bijeenkomst centraal. Het is belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met cultuur. Cultuur fascineert, doet verwonderen en inspireert en vergroot zo de slagingskansen van kinderen en jongeren in een steeds meer complexe samenleving. Deelname op jonge leeftijd vergroot ook de bereidheid tot cultuurdeelname op latere leeftijd.

26 november – 16.30 tot 18.30 uur | Samenwerking
De realisatie van de ambities en beloftes die tijdens de eerdere themagesprekken geformuleerd zijn, staan tijdens deze bijeenkomst centraal. Zo bekijken we hoe de sector, overheden en andere partijen deze voornemens ook kunnen realiseren. Waarbij gestreefd wordt naar meer samenwerkingsverbanden die leiden tot een kwalitatief goed, breed en divers cultureel aanbod.

3 december – 19.30 tot 21.30 uur | Stadsgesprek met het culturele veld
Tijdens dit gesprek, waar het hele culturele veld en andere belanghebbenden voor wordt uitgenodigd, blikt de wethouder terug op de themagesprekken en worden eventuele conclusies gebruikt als input voor het Beleidskader kunst en cultuur 2021-2024.