Stadsgesprek kunst & cultuur in Den Haag

Robert van Asten, wethouder Cultuur, nodigt iedereen uit om mee te praten over de wijze waarop de gemeente Den Haag het cultuurbeleid de komende jaren moet vormgeven.

In het eerste kwartaal van 2019 stelt de gemeenteraad het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024 vast. Dit kader geeft op hoofdlijnen richting aan de cultuurinhoudelijke, bestuurlijke en politieke uitgangspunten en prioriteiten van het cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024.

De afgelopen maanden zijn er een aantal themagesprekken gevoerd. Ter afsluiting van deze reeks gesprekken vindt het afsluitende Stadsgesprek plaats. 

Je bent van harte welkom bij dit Stadsgesprek op maandag 3 december van 19.30 tot 21.30 uur in De Nieuwe Regentes.  Dit gesprek staat onder leiding van Patrick van der Hijden. 

Naast de Haagse culturele instellingen zijn ook de inwoners van Den Haag en andere betrokkenen van harte welkom om mee te praten over de toekomst van het gemeentelijke cultuurbeleid. In de eerdere gesprekken in kleinere kring is ingegaan op thema’s als de veranderende stad, inclusie en breed bereik van cultuur, bedrijfsvoering en cultuureducatie.

Tijdens het Stadsgesprek blikken we samen terug op deze en andere onderwerpen en bespreken we ideeën en suggesties die we als input kunnen meenemen in het Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024. 

Aanmelden
Laat via kunstenplan@denhaag.nl weten of je aanwezig bent.