Versterking Nederlandse leescultuur

De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad roepen in hun rapport Lees! op tot een leesoffensief. Het rapport werd 24 juni overhandigd aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Het Kinderboekenmuseum deelt de zorg over de lage leesmotivatie van Nederlandse kinderen en wil graag de leescultuur versterken, te beginnen bij de allerjongsten.

Met zijn familietentoonstellingen en de Kinderboekenparade trekt het Kinderboekenmuseum jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. Ook de Kinderboekenambassade dat het museum is gevestigd, is een krachtig medium om het leesplezier van kinderen te vergroten. Nederland heeft met het Kinderboekenmuseum goud in handen. Een vergelijkbaar museum is er op de hele wereld niet. Het huidig pleidooi van beide raden te investeren in de leescultuur moet het mogelijk maken de bezuiniging van 25%, die het Kinderboekenmuseum in 2013 trof en waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag voelbaar zijn, terug te draaien. Sterker nog: grote investeringen zijn nodig om nevenvestigingen van het Kinderboekenmuseum in het noorden en zuiden van Nederland te realiseren.

De beide raden pleiten voor een publiekscampagne die lezen stimuleert, en ziet een rol weggelegd voor de Leescoalitie. De Leescoalitie - waarvan het museum deel uitmaakt - maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en een versterking van de Nederlandse leescultuur. Een Deltaplan voor het lezen, gedragen door Onderwijs én Cultuur: dat heeft Nederland nodig.