IMPULS! - Herstelregeling coronasteun vrijetijdskunst 2022 

IMPULS! - Herstelregeling coronasteun vrijetijdskunst 2022

Na twee jaren met grote gevolgen van de pandemie voor de lokale culturele infrastructuur is het van belang dat deze zich herstelt. De gemeente Den Haag heeft CultuurSchakel hiervoor een bedrag ter beschikking gesteld, dat door CultuurSchakel ten behoeve van de cultuurbeoefening in de vrije tijd kan worden aangewend. 

Deze ondersteuning heeft expliciet als doel dat de culturele en creatieve amateurkunstsector in staat wordt gesteld om het hoofd te bieden aan de crisis én de veerkracht kan ontwikkelen om de eigen organisatie wendbaar en weerbaar te maken voor de toekomst. Een heuse impuls dus! 

Doelstelling van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen en stimuleren van instellingen, collectieven en individuele makers om de amateurkunstsector na Corona te verrijken en te versterken en om het aanbod weer op peil te brengen. Daarnaast wil CultuurSchakel initiatieven die eerder niet in beeld waren – of niet in aanmerking kwamen voor bestaande subsidieregelingen – eveneens ondersteunen door middel van deze regeling. 

Wie kan een aanvraag doen? 

Aanbieders van vrijetijdskunst die in Den Haag actief zijn en vallen onder één van de volgende categorieën komen in aanmerking voor subsidie uit de herstelregeling Impuls! 

 1. verenigingen en stichtingen die actief zijn op het gebied van de actieve cultuurbeoefening zonder winstoogmerk, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met vestigingsplaats Den Haag. Dit betreft onder meer koor-, orkest- en toneelverenigingen en dansgezelschappen.
 2. Organisaties (instellingen) met of zonder rechtspersoonlijkheid met een artistieke doelstelling gericht op het aanbieden van kunst- en cultuurbeoefening, waaronder (informele) collectieven, dans- en muziekscholen die op een (vaste) locatie in Den Haag lessen en repetities aanbieden voor de vrije tijd.
 3. ZZP’ers met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, gevestigd in Den Haag, die een aanbod of dienst hebben voor cultuurbeoefening in de vrije tijd. Hieronder vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen als kunstenaars, docenten en makers. 

Waarvoor kan ik steun aanvragen? 

Voor vergoeding komen in aanmerking de (extra) uitgaven van een aanvrager die gemaakt zijn of worden voor: 

 1. Locaties voor cultuurbeoefening
 2. Het herwinnen van het publiek en digitalisering
 3. Werving en behoud van leden, deelnemers, leerlingen. 

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die een impuls geven aan het herstel van kunst- en cultuuractiviteiten. In het kader van deze regeling worden daaronder bijvoorbeeld verstaan: loonkosten, reiskosten, materiaalkosten, marketing- en communicatiekosten, kosten voor het inschakelen van derden. 

Het is mogelijk eerder gemaakte kosten bij de afrekening te betrekken. De bij de afrekening in te dienen (kopieën van originele) facturen hebben een factuurdatum die ligt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.  Er wordt nooit meer uitbetaald dan er aan facturen wordt gedeclareerd.  

Er worden geen voorschotten uitbetaald.  

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de uitvoering van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 256.000. Alleen volledig ingeleverde subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  

 • De uiterste indieningstermijn is 15 juli 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is.  
 • De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per aanvrager of initiatief.   
 • De subsidie wordt verstrekt als een eenmalige vergoeding van gemaakte kosten.  
 • Ieder die gebruikt maakt van deze Impulsregeling, verwachten we bij één van de Impulsworkshops die we in september en oktober 2022 zullen verzorgen.
 • De aanvraag mag een combinatie van gemaakte kosten uit de drie categorieën omvatten. 

Bijlages

 • In bijlage I zijn enkele voorbeelden van subsidiabele activiteiten per categorie opgenomen.  
 • In bijlage II staat aanvullende informatie over de Impulsworkshops.
 • In bijlage III staat een voorbeeld van het financieel overzicht en dekkingsplan zoals dit bij deze subsidieregeling gebruikt wordt. Voor uw aanvraag kunt u het Excel-bestand downloaden en zelf invullen. 

Downloads

Deze herstelregeling wordt door CultuurSchakel uitgevoerd. De algemene voorwaarden van de Subsidieregeling Haagse Amateurkunst zijn ook van toepassing op deze regeling. Een uitzondering is het feit dat deze herstelregeling óók geldt voor informele groepen (zonder rechtspersoonlijkheid) en natuurlijke personen (zzp’ers). 

Hoe loopt de procedure? 

 • Aanvragen kunnen vanaf 15 juni tot 15 juli 2022 worden ingediend.  
 • Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het bij deze regeling behorende digitale aanvraagformulier. Op andere wijze verzonden aanvragen worden niet in behandeling genomen.  
 • Beoordeling van de aanvragen vindt plaats door het Subsidieloket van CultuurSchakel
 • Bekendmaking van de toekenning of afwijzing gebeurt schriftelijk, uiterlijk 15 september 2022. 
 • Het indienen van de afrekening kan tot uiterlijk 31 januari 2023 via het afrekenformulier

Bij wie kan ik terecht voor vragen? 

Voor vragen over deze Impulsregeling kunt u contact opnemen met Ellen van der Sar, adviseur Cultuurbeoefening en projectleider van deze regeling (ellenvandersar@cultuurschakel.nl , tel. 06-4694 1649) of met Els Hogendoorn van het Subsidieloket (subsidie@cultuurschakel.nl , tel. 06-4694 1647).