Subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie

Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die laten zien hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het primair onderwijs in de praktijk kunnen worden gebracht.

Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dichtbij de beleveniswereld van kinderen staat en aansluit bij de actuele thema’s in het onderwijs? Kinderen zijn dagelijks bezig met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Erfgoed ligt letterlijk voor het oprapen in de omgeving van de kinderen. Tegelijkertijd vinden scholen het soms lastig om media en erfgoed op te nemen in het lesprogramma. Want hoe leer je kinderen media op een creatieve manier in te zetten? En hoe laat je het erfgoed in de omgeving van de school tot leven komen?
De subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie geeft culturele instellingen de kans om samen met scholen te werken aan deze thema’s.

Wat is mediakunsteducatie?
Mediakunsteducatie is het leren over en door media als kunstzinnige uiting, zoals recentelijk ontwikkelde technologieën, informatietechnologie, film en fotografie, waarbij kritisch kijken, reflecteren en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen.

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoededucatie is het leren over en door de materiële en immateriële sporen uit het verleden. Kennis van het verleden zorgt ervoor dat je met een kritische blik betekenis kan geven aan verleden, heden en toekomst.

Tijdens de eerste aanvraagronde is gebleken dat het minimale aan te vragen subsidiebedrag soms als hoog wordt ervaren. Daarom is het minimaal aan te vragen subsidiebedrag verlaagd van € 26.000 naar € 10.000. Ook is de indientermijn verlengd. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de wijzigingsregeling.

Meer informatie