ODIA Toneel

Theater

De vereniging is genaamd “Optimum Dare in Actis”. Zij is opgericht op twee november negentienhonderdzesentwintig. ODIA is gevestigd te Den Haag. 

ODIA heeft als doel om in de regio Haaglanden kwalitatief hoogwaardig amateur theater/toneel te maken, naar eigen inzicht en op een aansprekende manier voor leden en publiek.

ODIA tracht dit doel te bereiken door:

a.op artistiek verantwoorde wijze haar leden de gelegenheid te bieden theater/toneelvoorstellingen te maken en zodoende een bijdrage te leveren aan het Haagse amateurtoneel en belangstelling te wekken voor theater/toneel in het algemeen;

b.het vormen van een band tussen haar leden;

c.de belangenvanhetamateurtoneel in Den Haag zichtbaar en kenbaar te maken;

d. het behartigenvandegezamenlijkebelangenvandeleden;

e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover amateur theater/toneel organisaties;

f. het onderhoudenvan kontakten met organisaties en instellingendie voorhet realiserenvan de doelstellingen gewensten noodzakelijkzijn;

g. het voeren van een Huishoudelijk Reglement;

h.   alle andere wettige middelen, welke het gestelde doel kunnen helpen bevorderen.

Wij bieden: Theater

Aanbieder

ODIA Toneel

Den Haag

Ooievaarskorting Ja

Neem contact op met
Arthur Verheul
0651239507
Penningmeester@odia-toneel.nl
www.odia-toneel.nl/