09-12-2022

Wordt cultuurbeoefening onbetaalbaar?

Onze directeur-bestuurder Marijn Cornelis stuurt vandaag de onderstaande open brief aan wethouder S. Bruines van de gemeente Den Haag over de stijgende kosten binnen de cultuurbeoefening.

Geachte wethouder,

Cultuurschakel maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de kosten van aanbieders van cultuurbeoefening in Den Haag en de gevolgen daarvan. Amateurkunstverenigingen, stichtingen, dans-, kunst-, muziek- en theaterscholen en zzp’ers die lessen en cursussen aanbieden, verwachten dat deze hogere kosten directe gevolgen hebben voor het aanbod en de betaalbaarheid daarvan.

Energie Enquête

Uit de Energie Enquête die CultuurSchakel onlangs hield binnen de sector, blijkt dat 49% van de respondenten nú al weet dat de (externe) huurkosten voor hen stijgen in 2023. Ook de kosten van materiaal en uurtarieven van zzp’ers en docenten zijn afgelopen jaar verder gestegen door inflatie. 33% van de respondenten zegt nu al genoodzaakt te zijn de contributie of deelnamekosten te moeten verhogen, en 19% twijfelt of is bang er niet aan te ontkomen de prijzen moeten te verhogen.

Vicieuze cirkel

Er dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan. Hogere kosten hebben een hogere contributie of lesgeld tot gevolg, wat per saldo zal leiden tot het afhaken van leden/leerlingen. Dat zorgt weer voor lagere inkomsten en tekorten op de begroting. Cultuurbeoefening is cruciaal voor de ontwikkeling van alle mensen, en voor ontmoeting en lokale gemeenschappen. Als culturele aanbieders omvallen, worden waardevolle en zorgvuldig opgebouwde sociale structuren tenietgedaan.

Mogelijkheden

Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat het aanbod bereikbaar blijft voor alle deelnemers en dat aanbieders niet kopje onder gaan? CultuurSchakel ziet mogelijkheden: het gemeentefonds wordt door het rijk verhoogd. Deze vergoeding kan worden ingezet om de gestegen energieprijzen op te vangen. Daar waar de gemeente invloed heeft op de hoogte van de huur, zoals bij gemeentelijk vastgoed, roept CultuurSchakel de gemeente met klem op om kostenstijging te voorkomen of minstens tot een minimum te beperken. Op langere termijn kan het verder (helpen) verduurzamen van vastgoed een optie zijn.

Signaal

De betaalbaarheid en de waardevolle infrastructuur van cultuurbeoefening staan op het spel, terwijl deze sector eerder al een flinke knauw kreeg door corona. Dit signaal moeten we serieus nemen.
Bij deze roepen wij dan ook op om mogelijkheden te onderzoeken om deze sector komende periode stevig te ondersteunen.

Uiteraard gaan wij hierover graag verder met u in gesprek en wij danken u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groeten,

Marijn Cornelis,
Directeur-bestuurder CultuurSchakel.