Lijst 6

Partij van de Arbeid

Cultuur biedt inspiratie, maakt een stad levendig, verbindt mensen en zorgt voor nieuwe ontmoetingen. We hebben in Den Haag een hoogwaardig en breed cultureel aanbod. Van jonge makers tot (inter)nationaal gerenommeerde instellingen zoals het Mauritshuis, het Nederlands Dans Theater, het Nationaal Toneel, het Residentie Orkest, Korzo en het Filmhuis. Daar kunnen we trots op zijn.

Tegelijkertijd verschilt het sterk hoe gemakkelijk inwoners van Den Haag in aanraking komen met cultuur. De Haagse PvdA wil dat het cultuuraanbod iedereen bereikt en aanspreekt. Afgelopen jaren ging er in Den Haag in vergelijking met de andere grote steden minder geld naar cultuur per hoofd van de bevolking. Daardoor is een eerlijke vergoeding voor werk (fair pay) niet haalbaar gebleken. De coronacrisis heeft de financiële druk nog eens extra vergroot en dat had aanzienlijke gevolgen voor de ontwikkeling van kunstenaars en instellingen. We moeten zorgen dat het geld ook daadwerkelijk bij de makers terecht komt. Het geld blijft nu vaak bij de (grote) instellingen en de gebouwen steken. Hier kiezen wij voor: Aanbod op orde

● We streven ernaar dat het cultuurbudget in Den Haag wordt verhoogd in de richting van het gemiddelde dat de vier grote steden per inwoner besteden.

● De grote instellingen krijgen voldoende, maar er zou meer geld naar de kweekvijvers van de cultuursector moeten. Daarom zetten we een fonds op dat rechtstreeks ten goede komt aan individuele kunstenaars en lokale makers in de wijken. Hierbij is verdeling tussen de wijken en de verbinding van lokale makers met hun wijk van belang.

● Er is extra geld nodig voor het kunstenplan om de Fair Practice Code te kunnen uitvoeren. We stellen in de subsidievoorwaarden dat betaling van kunstenaars en cultuurmakers geschiedt volgens de Fair Practice Code.

● We passen het systeem van cultuursubsidies aan. De huidige praktijk van het kunstenplan zorgt voor te veel onzekerheid. Omdat organisaties hun subsidie kunnen verliezen, moeten ze veel eigen vermogen aanhouden en kunnen zij geen langdurige arbeidsrelaties aangaan. De PvdA wil daarom overgaan naar een basisinfrastructuur of langere subsidietermijnen.

● Bibliotheken hebben een toegevoegde waarde voor een buurt en een wijk. Hier komen mensen samen en ze vormen een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen om in aanraking te komen met cultuur. Er komen daarom geen bezuinigingen op bibliotheken, er worden juist extra vestigingen geopend. Diversiteit in aanbod en organisatie dat aansluit bij de samenstelling van de stad Verkiezingsprogramma Haagse PvdA 2022-2026 38

● Het culturele aanbod in Den Haag moet beter afgestemd zijn op de veranderende bevolkingssamenstelling. Cultuur moet aantrekkelijk zijn voor de hele stad, en organisaties moeten het publiek in de stad nog actiever op zoeken. Programmeren voor een divers (leeftijds)publiek en met makers van verschillende herkomstgroepen vergt expertise die instellingen in huis moet halen en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld welzijns-, jongeren-, ouderen- en zorgorganisaties. In het opzetten van het volgende kunstenplan krijgt de Code Culturele Diversiteit prioriteit.

● We breiden de mogelijkheden om gratis met de Ooievaarspas naar het museum te gaan uit. Jonge stadsbewoners onder de 27 jaar krijgen met een Cultureel Jongeren Pas (CJP) meer culturele toegang.

● In de subsidievoorwaarden vragen we van instellingen om hun voorstellingen of tentoonstellingen voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken, bijvoorbeeld online of door het vaker gratis openstellen van zalen.

● Den Haag is een echte pop- en rockstad. Vroeger, maar ook nu: daarom blijven we oefenruimtes aanbieden voor beginnende bandjes en artiesten. 

● We versterken het amateurfonds en de cultuur in de wijk. Culturele verenigingen hebben voldoende ruimtes nodig om te oefenen en professionele ondersteuning van artistieke leiders om zich te ontwikkelen. Van professionele instellingen vraagt de gemeente dat ze vaker de samenwerking aangaan met amateurinstellingen, cultuurankers en welzijnsorganisaties