Lijst 8

Partij voor de Dieren

Creativiteit en vrijheid zijn kernwaarden van een open samenleving. Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

• Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd, niet alleen om meer te kunnen programmeren, maar ook om de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector te kunnen realiseren. Het budget komt op een vergelijkbaar niveau als in de andere G4 steden.

• Cultuurbudgetten worden nu voor een te groot deel besteed aan grote en dure instellingen en panden, vaak in het centrum, zoals cultureel centrum Amare dat uiteindelijk maar liefst 223,3 miljoen euro heeft gekost. Amare dient dan ook haar belofte waar te maken door breed toegankelijk te zijn voor alle Haagse inwoners. Er is daarnaast meer geld nodig voor de ondersteuning van laagdrempelige cultuur, juist ook in de wijken.

• Kleine culturele instellingen, organisaties voor amateurkunst, makers en artiesten komen in aanmerking voor cultuursubsidies en krijgen hulp bij het aanvragen van subsidies.

• Cultuurankers en wijktheaters, zoals het Diamanttheater, het Laaktheater, theater De Vaillant, De Nieuwe Regentes en Dakota worden blijvend ondersteund.

• Elke vier jaar zijn vele culturele instellingen onzeker over hun voortbestaan. In 2020 heeft de gemeenteraad op het laatste moment nog instellingen zoals Muzee, het Zuiderparktheater, Crossing Border, De Dutch Don’t Dance Division en Theater Branoul kunnen redden. De subsidiesystematiek moet worden herzien om deze onzekerheden in de toekomst te voorkomen.

• Instellingen die cultuursubsidies van de gemeente krijgen, zetten bij hun activiteiten geen levende dieren in.

• De toegankelijkheid van theaters, bibliotheken en cultuurcentra voor mensen met een functiebeperking wordt verbeterd.

• De gemeente faciliteert (permanente en kleinschalige) broedplaatsen voor (amateur-) kunstenaars, creatieve starters en duurzaam ondernemerschap.

• Den Haag is DE pop- en rockstad van Nederland en moet dit blijven; daarom worden ‘t Paard, Popdistrict, PIP en Musicon ondersteund. De gemeente gaat het beleid ten aanzien van live poppodia verbeteren, bijvoorbeeld door te helpen met geluidsisolatie van deze gebouwen.

• Bij nieuwe kunst in de openbare ruimte wordt de voorkeur gegeven aan kunstenaars uit de regio. Bestaande kunst in de openbare ruimte wordt op een creatieve wijze beter onder de aandacht gebracht van inwoners, bijvoorbeeld door podcastwandelingen of apps.

• Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk voor inwoners van de gemeente.

• Er wordt proactief gezocht naar samenwerkingen met diverse partners uit het culturele domein om op een creatieve wijze mee te denken over de uitdagingen in onze maatschappij.

• Adviescommissies voor bijvoorbeeld de selectie van kunstenaars voor gemeentelijke kunstopdrachten of de verdeling van cultuursubsidies hebben een diverse samenstelling met betrekking tot gender, etniciteit en leeftijd.

• Den Haag investeert in behoud en heropening van voldoende openbare bibliotheken. De wijkfunctie van bibliotheken wordt versterkt.

• Den Haag bevordert het leesplezier onder kinderen en jongeren, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren in bibliotheken.

• De gemeente stimuleert deelname aan kunst en cultuur in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik (kunnen) maken, onder wie (kinderen van) mensen met een laag inkomen en mensen met een functiebeperking of chronische ziekte, onder andere met de Ooievaarspas.

• Den Haag bevordert de herbestemming van monumenten. Sloop van (cultuur)historisch waardevolle of beeldbepalende panden dient voorkomen te worden.

• De gemeente steunt initiatieven om het erfgoed van migranten in Den Haag zichtbaar te maken.

• De gemeente hanteert te snel de sloopkogel. De PvdD wil dat de gemeente niet meewerkt aan de volledige sloop van het Koninklijke Conservatorium en het voormalige ministerie van Sociale Zaken. Ook de sloop van beeldbepalende kerken, zoals de Theresiakerk, Valkenboskerk en de Martelaren van Gorcumkerk moet worden voorkomen.

• Het Spuiplein wordt vergroend en verbonden met het park bij de Nieuwe Kerk en de ingang van het Theater aan het Spui.