20-05-2022

Resultaten enquête dienstverlening CultuurSchakel

Aan het begin van dit jaar schakelden wij een extern bureau in om een enquête te houden onder Haagse aanbieders van kunst en cultuur in de vrije tijd. Het bureau onderzocht hoe aanbieders onze dienstverlening ervaren en of er verbeteringen mogelijk zijn. De resultaten zijn inmiddels bekend.

Respons

Van de 500 aanbieders van vrijetijdskunst in Den Haag hebben 80 onze vragenlijst ingevuld. Dit is voldoende voor een steekhoudend resultaat. 35% van de respons bestaat uit verenigingen, ruim een kwart uit stichtingen en 21% zelfstandigen.

Dienstverlening CultuurSchakel

De Haagse aanbieders kregen een lijst met taken van CultuurSchakel voorgelegd die onderdeel zijn van onze opdracht van de gemeente.  De meeste daarvan worden door veel respondenten daadwerkelijk als onze taak gezien met als duidelijke top vier:

  1. Adviseren en/of informeren over CultuurSchakel-subsidie: 96%
  2. Het delen van informatie over de vrijetijdskunst in Den Haag: 93%
  3. Aanbieden van een profiel op de culturele kaart van Den Haag: 85%
  4. Het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijetijdskunst: 85%

Meerwaarde van CultuurSchakel

Aan de deelnemers van de enquête werd een aantal taken voorde sector voorgelegd. We wilden weten of we daarin van meerwaarde zijn. Hieronder staan ze op volgorde in de mate waarop men ze van meerwaarde van CultuurSchakel vindt:

  1. Het ondersteunen van het voortbestaan van vrijetijdskunstorganisaties: 89%
  2. Het vergroten van de zichtbaarheid van de vrijetijdskunst in Den Haag: 88%
  3. Het behartigen van de belangen van de vrijetijdskunst bij gemeente en andere professionele instellingen: 85%
  4. Een neutrale partner zijn die er is voor alle aanbieders op het gebied van vrijetijdskunst: 85%
  5. Stimuleren van breed aanbod in de hele stad, zodat beoefenen van vrijetijdskunst voor alle inwoners van Den Haag toegankelijk: 80%
  6. Het bij elkaar brengen van het vrijetijdsveld en het professionele veld: 69%

Conclusie en aanbevelingen

De meerderheid van de aanbieders ziet een duidelijke meerwaarde in de dienstverlenende taken van CultuurSchakel. Zeker op het gebied van het adviseren en/of informeren over CultuurSchakel-subsidies wordt er veelvuldig contact gezocht met onze adviseurs. Uit het onderzoek blijkt dat het van groot belang is om dit te continueren en aanbieders te stimuleren om dit te blijven doen. De respondenten gaven aan na de pandemie weer veel behoefte te hebben aan contact op locatie en aam netwerkbijeenkomsten. Daarnaast werden wij van harte uitgenodigd om repetities en uitvoeringen bij te wonen.

Wij zijn erg blij met deze uitkomst, die ons vertelt dat we op de goede weg zijn. De komende tijd gaan we nader bekijken hoe we de uitkomsten van de enquête kunnen meenemen in de uitvoering van onze taken. Hier betrekken we de klankbordgroep ook weer bij.

We danken nogmaals iedereen die meegedaan heeft voor jullie inbreng en tijd. De winnaars van de Podium-cadeaukaarten hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.