Cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs

Op 29 juni organiseerde CultuurSchakel een online bijeenkomst over cultuuronderwijs binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De bijeenkomst werd bijgewoond door educatiemedewerkers van 27 verschillende culturele instellingen, beleidsmedewerkers van de drie grote schoolbesturen, Ronald Kox, Hoofd Cultuureducatie van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en de cultuurcoaches van CultuurSchakel.

Handreiking: De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met cultuuronderwijs in het primair onderwijs, ontwikkelde Sardes in opdracht van het LKCA een handreiking. Hiermee willen ze alle professionals in cultuuronderwijs helpen om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes.

In de handreiking lees je redenen om cultuureducatie een stevige plek te geven in de programma’s die scholen samenstellen om de ontwikkeling van leerlingen tijdens en na corona te bevorderen. De handreiking is online te bekijken.

Terugblik op de bijeenkomst

Ter introductie van de bijeenkomst besprak Ronald Kox de huidige stand van zaken en de rol die cultuuronderwijs kan spelen binnen dit programma. Vervolgens lichtten beleidsmedewerkers van enkele Haagse schoolbesturen toe waar de scholen nu staan wat betreft planvorming en welke behoeftes en vragen er zijn. Na deze toelichting werd er met de educatoren van culturele instellingen besproken welke mogelijkheden en kansen er zijn voor samenwerking.

Aan het einde van de bijeenkomst werd besproken wat een goede volgende stap zou zijn. De beleidsmedewerkers en educatoren zagen een meerwaarde in een ontmoeting tussen scholen en educatoren, om te komen tot goede afstemming, scholen te inspireren en krachten te bundelen. De keuzes voor cultuuronderwijs worden namelijk door elke school individueel gemaakt.

Bekijk hier de presentatie van de online bijeenkomst van 29 juni

Samenvatting 

Gesprek Ronald Kox met beleidsmedewerkers Nanja van Es (DHS), Natalie van der Veen (SCOH) en Rosa du Pre (Lucas onderwijs)

Wat zijn de geluiden die jullie gehoord hebben van de scholen?

 • De schoolbesturen krijgen informatie van OCW vaak laat. Hierdoor ontstaat ruis binnen het proces.
 • Het tijdspad waarbinnen scholen de scans en plannen moeten maken is te kort.
 • Veel scholen zijn nog bezig met het schrijven van de plannen. Ze kiezen er vaak voor om aan te sluiten bij de plannen die ze al hadden voor de komende jaren en deze te versterken en uit te breiden.
 • De voorkeur gaat uit naar structurele en duurzame oplossingen.
 • Het tekort aan leerkrachten is een van de grootste problemen. De vraag van scholen is dan ook vaak: “Hoe kan je structurele problemen met tijdelijke manieren oplossen?”
 • Er komt straks meer informatie als scholen hun keuzes gaan maken uit de menukaart; hieruit kan je meer informatie halen dan de scans die nu worden gedaan.

Waar liggen de behoeftes en kansen als het gaat om cultuuronderwijs?

 • Schoolbesturen wordt gevraagd de scholen te ondersteunen met het aanbieden van een haakje in de plannen om kunst en cultuur als sociale interventie in te zetten. Met dat haakje zorgen ze ervoor dat cultuuronderwijs een plek krijgt in de plannen van de scholen.
 • Zodra de plannen klaar zijn en scholen gaan kiezen uit de menukaart is er tijd en ruimte voor de scholen om invulling te geven aan kunst en cultuur binnen het programma. Voor de zomer moeten we de scholen de rust geven om te werken aan de plannen.
 • Culturele instellingen kunnen na de zomer helpen invulling te geven aan het haakje in de plannen. Ze kunnen nu alvast nadenken waar hun aanbod aansluit op de leergebieden.
 • Er zijn wel scholen die iets willen doen met cultuuronderwijs, maar niet weten wát ze kunnen doen.
 • Het is belangrijk om samen met de school lange lijnen uit te zetten. Er is een risico dat scholen een culturele activiteit als iets ‘leuks’ erbij gaan doen.
 • Scholen hebben behoefte aan concrete informatie over wat er mogelijk is. Welke bijdrage kan je leveren, welke dwarsverbanden kunnen er gelegd worden, met welk doel, hoe maak je het duurzaam en op welke leergebieden sluit het aan.
 • Er is behoefte aan een helder overzicht en/of handreiking.

Waar zien de culturele instellingen mogelijkheden?

 • De educatoren van de culturele instellingen geven aan dat ze de scholen graag ondersteunen bij het maken van de plannen. Ook de cultuurcoaches kunnen hier een rol in spelen en een eerste aanspreekpunt zijn.
 • Culturele instellingen willen ook onderling samenwerken in hun ondersteuning naar scholen toe.
 • Ze kunnen helpen te inspireren, de blik te openen en kijken waar aansluiting te vinden is.
 • Ze hebben veel aanbod klaarliggen maar zoeken juist de aansluiting bij het onderwijs. Ze zien kansen in een ontmoeting met de leerkrachten om inzichtelijk te maken wat ze per leergebied te bieden he

Handige informatie over NPO