Leestijd: 1 minuut

3. Een versterkte rijke schooldag

Met de rijke schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Op veel scholen zijn er naast het reguliere curriculum al extra activiteiten in de vorm van sport, techniek, huiswerkbegeleiding én cultuur. Ook in de verkiezingsprogramma’s komt de rijke schooldag terug. Marijn: “Goed dat dit concept verder wordt gebracht om gelijke kansen te bieden voor álle kinderen. Cultuur mag in de rijke schooldag nog wel wat prominenter aanwezig zijn. Zo slaan we ook de brug tussen cultuur onder en na schooltijd, net als wij in ons programma BinnenBuiten doen. Niet alleen mag er méér cultuur in de rijke schooldag. Het aanbod mag ook diverser. Betrek de kinderen zelf bij het aanbod: waar hebben zij behoefte aan? Wat sluit aan bij hun belevingswereld? Het is bewezen dat kinderen het meeste leren van cultuureducatie als het een ingang vindt via iets dat ze al kennen. Van daaruit kun je de belevingswereld verder uitbreiden en interesse en liefde voor cultuur stimuleren. Als CultuurSchakel werken we er hard aan om te zorgen dat het cultuuraanbod op scholen in iedere wijk nabij is.”

“Laten we ook vooral fors blijven investeren in kunst en cultuur ónder schooltijd. Zodat kinderen naar musea en podia blijven gaan. Want dat krijgen ze lang niet allemaal van huis uit mee. Kunst en cultuur moet hoe dan ook een onderdeel zijn van het curriculum, omdat het in ieders leven ontzettend belangrijk is.”

PvdA/GL: “Om de kansen van kinderen te vergroten zijn in verschillende regio’s rijke schooldagen ingevoerd: elk kind krijgt een rijk programma met sport, cultuur, techniek, natuur, begeleiding en nabije zorg met een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Wij willen deze ontwikkeling van rijke schooldagen doorzetten en op termijn verder uitbreiden in de rest van het land.”

Partij voor de Dieren: “Praktische en culturele vaardigheden worden ruimschoots aangeboden aan de kinderen. Activiteiten als handarbeid, schoolzwemmen, sportlessen, cultuurlessen (theater-, dans-, muziek-, schilderles, etc.) en schooltuinen worden gefaciliteerd en er komt extra geld voor.”

ChristenUnie: “Ieder kind heeft toegang tot cultuur. Kinderen krijgen mogelijkheden om zich op school door middel van cultuureducatie maar ook buiten schooltijd verder te ontwikkelen op het creatieve pad. In het cultuurbeleid wordt gelet op een voldoende aanbod van muziekscholen en de toegankelijkheid ervan voor kinderen uit alle lagen van de bevolking.”

D66: “We helpen scholen bij het opzetten van kunst- en cultuuronderwijs. Kunstenaars en (kleinere) culturele instellingen kunnen hiervoor ingezet worden.”

NSC: “We erkennen het belang van cultuureducatie en -participatie en stimuleren dat jongeren al op school in aanraking komen met kunst en cultuur waarbij naast basisvorming ook nadrukkelijk ruimte moet zijn voor het ontwikkelen van talent.”

BIJ1: “We maken kunst- en cultuureducatie een verplicht onderdeel van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en het praktisch onderwijs. Hierbij wordt samenwerking gezocht tussen onderwijs, de culturele omgeving van de school en de kunst- en cultuursector. Participatie in de vrije tijd maken we toegankelijk en betaalbaar voor ieder kind en er komt een cultuurbudget voor ieder kind dat zich in Nederland bevindt.”