11 juni 2019

Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024

Minister Van Engelshoven presenteerde in juni 2019 haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024.

Wat zijn de uitgangspunten voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

CultuurSchakel is blij om te lezen dat de minister het programma Cultuureducatie met kwaliteit wilt voortzetten. Dat betekent dat we door kunnen met Cultuuronderwijs op zijn Haags in de volgende beleidsperiode. Binnen dit programma komt er meer ruimte voor het voortgezet onderwijs en aansluiting van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dat sluit mooi aan op de bewegingen die wij al ingezet hebben.

Wat betreft cultuuronderwijs krijgt kansengelijkheid en integraal cultuuronderwijs meer aandacht. De minister geeft niet langer voorrang aan bepaalde disciplines, zoals muziek. De regeling Meer muziek in de klas eindigt eind 2020. De regeling deskundigheidsbevordering muziek, bestemd voor de pabo’s, wordt verbreed naar cultuureducatie in brede zin.

De minister gaat in gesprek met de mbo-raad met als doel cultuureducatie in het mbo te versterken. De regeling voor vmbo zal opgaan in Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)De cultuurkaart voor voortgezet onderwijs wordt gecontinueerd en komt vanaf 2021 ook beschikbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs.

Er wordt niet langer van alle BIS-aanvragers (basisinfrastructuur voor cultuur) geëist dat zij plannen hebben voor cultuuronderwijs. Dit leidt tot aanbodgericht werken. Aanbieders van cultuuronderwijs moeten plannen hebben van hoge kwaliteit, inspelen op de behoefte van scholen, en aansluiten op CmK in de regio.

Daarnaast zet de minister een programma op voor cultuurparticipatie, om de cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen te bevorderen.

Tot slot: Onderschrijving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit worden een subsidievoorwaarde. 

Bekijk hier alle Uitgangspunten Cultuurbeleid (pdf)
Bekijk hier de bijlagen (pdf)