Voorwaarden Geld voor je kunst!

De belangrijkste criteria zijn:

 • Het gaat om een activiteit of project binnen kunst en cultuur in de vrije tijd.
 • De activiteit stimuleert actieve cultuurparticipatie onder Hagenaars: het gaat om meedoen!
 • Geld voor je kunst! geeft geen structurele steun aan initiatieven, maar is alleen bedoeld voor specifieke projecten.
 • Het project is een amateur- of semiprofessioneel initiatief gevestigd in Den Haag en uitgevoerd in Den Haag.
 • De activiteit of het project heeft nog niet plaatsgevonden.
 • Aanvragers vragen op persoonlijke titel, of als stichting of vereniging, subsidie aan voor een amateurkunstproductie of -presentatie (alle disciplines zijn mogelijk).
 • Bij aanvragen op persoonlijke titel, moeten er minimaal drie aanvragers zijn, die allemaal aanwezig zijn op de Geld voor je kunst!-avond. Van de drie aanvragers is er minimaal een 18 jaar.
 • De begroting is realistisch en de organisatie van het initiatief heeft geen winstoogmerk.

Uitgebreide voorwaarden:

 • Per project wordt een bedrag van maximaal € 1.500,- toegekend.
 • CultuurSchakel mag afwijken van het aangevraagde bedrag en mag eventueel aanvullende eisen stellen.
 • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze zijn ingediend via het online formulier op www.cultuurschakel.nl/geldvoorjekunst. De aanvraag dient compleet te zijn ingevuld. Zonder toelichting op de ‘Geld voor je kunst’-avond vervalt de aanvraag.
 • Aanvragers kunnen maximaal 2x per kalenderjaar een subsidie ontvangen via Geld voor je kunst!.
 • Er kunnen geen personele kosten van de organisatoren in de begroting worden opgenomen en Geld voor je kunst! kan niet gebruikt worden voor de aanschaf van duurzame materialen zoals beamers en camera’s.
 • Als voor een activiteit of project subsidie wordt aangevraagd bij Geld voor je kunst! staan de andere subsidiemogelijkheden van CultuurSchakel niet meer open.
 • Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, is het mogelijk om een voorschot te ontvangen. Dit is altijd een percentage van het volledige bedrag. Het voorschot ontvang je altijd ná overleg met een medewerker van Geld voor je kunst! 
 • Als je voor het eerst subsidie aanvraagt bij CultuurSchakel zullen we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
 • Aanvragers mogen na een afgewezen aanvraag, opnieuw een aanvraag indienen.
 • Er kan geen bezwaar worden ingediend.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Na afloop van het gehonoreerde project, levert de aanvrager beeldmateriaal in bij CultuurSchakel. CultuurSchakel mag dit materiaal gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
 • Voor de verantwoording moet beeldmateriaal van de plaatsgevonden activiteit aangeleverd worden en het afrekeningsformulier moet worden ingevuld.
 • De aanvrager kan geen subsidie aanvragen wanneer zij door de gemeente Den Haag gesubsidieerd wordt voor hetzelfde project.
 • Subsidie wordt verstrekt op basis van het beschikbare subsidiebudget en is afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen. Wanneer het budget ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren, wordt een korting toegepast
 • De aanvraag is gericht op de realisatie van het project en niet in zijn geheel op publiciteit, overheadkosten, sponsoring van andere activiteiten, e.d.
 • De subsidie kan niet gebruikt worden voor de aanschaf van duurzame materialen zoals beamers, geluidsinstallaties, etc
 • Aanvragers mogen geen betaalde werkzaamheden verrichten voor het project