Voorwaarden Geld voor je kunst!

CultuurSchakel wil de culturele ontwikkeling van alle Hagenaars stimuleren en een levendig cultuuraanbod in de stad vergroten. Geld voor je kunst! is in het leven geroepen als laagdrempelige subsidievorm voor kleinere initiatieven en activiteiten die net even anders zijn.

Algemene voorwaarden

 • Geld voor je kunst! is een eenmalige subsidie van maximaal € 2.000,- voor kunst- en cultuuractiviteiten in de vrije tijd die nog moeten plaatsvinden, na toekenning van de subsidie.
 • De subsidie is voor amateur- of semiprofessionele activiteiten in Den Haag die actieve cultuurparticipatie onder Hagenaars stimuleren: het gaat om meedoen!
 • Je kunt aanvragen op persoonlijke titel of als stichting/vereniging, bent gevestigd in Den Haag en kent geen winstoogmerk. Bij aanvragen op persoonlijke titel zijn minimaal drie aanvragers nodig, waarbij een van de aanvragers minimaal 18 jaar is.
 • Om in aanmerking te komen, vul je het online aanvraagformulier in op de website. Een mondelinge toelichting op de aanvraag tijdens een pitchbijeenkomst of via een videopitch (afhankelijk van de subsidieronde) is verplicht voor alle aanvragers. Zonder mondelinge toelichting vervalt de aanvraag.
 • Geld voor je kunst! geeft geen structurele steun, maar is alleen bedoeld voor specifieke activiteiten.
 • Je kunt maximaal twee keer per jaar Geld voor je kunst! aanvragen.
 • Wanneer je Geld voor je kunst! aanvraagt, kun je voor deze activiteit geen aanspraak maken op de overige subsidievormen van CultuurSchakel of die van gemeente Den Haag.
 • Personele kosten, catering en kosten voor de aanschaf van duurzame materialen zoals beamers, geluidsinstallaties en camera’s worden niet gesubsidieerd. De aanvraag is gericht op de realisatie van de activiteit en niet in zijn geheel op publiciteit, overheadkosten, sponsoring van andere activiteiten, e.d.
 • Aanvragers mogen geen betaalde werkzaamheden verrichten voor de activiteit.
 • Na afloop van de activiteit, vul je binnen 3 maanden een afrekenformulier in op de website met o.a. een verslag en promotie- en beeldmateriaal. CultuurSchakel kan dit materiaal gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

Slotbepalingen

 • Als je voor het eerst subsidie aanvraagt bij CultuurSchakel volgt eerst een kennismakingsgesprek.
 • CultuurSchakel kan afwijken van het aangevraagde bedrag en eventueel aanvullende eisen stellen.
 • Subsidie wordt verstrekt op basis van het beschikbare budget en is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wanneer het budget ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren, wordt een korting toegepast
 • Bij honorering van de aanvraag kun je na overleg aanspraak maken op een voorschot. Dit is een percentage van het volledige bedrag.
 • Aanvragers mogen na een afgewezen aanvraag, opnieuw een aanvraag indienen. Je kunt echter geen bezwaar indienen.